Hãy xác nhận thông tin tham dự của bạn để nhận mật khẩu vào phòng Zoom nhé!

Please confirm your attendance information to receive your password

.