هدایا

ویژه شرکت کنندگان نشست

شامل کد تخفیف، پاورپوینت، کتاب الکترونیکی، فایل صوتی و ویدیویی

با توجه به اینکه محصولات از طریق اطلاعات فرم زیر ارسال می شود برای اینکه محصولات به دستتان برسد در تکمیل اطلاعات دقت نمایید.

دریافت ایمیل های عمومی و ویژه والدین پیرامون سواد فضای مجازی
دریافت ایمیل های تخصصی و ویژه مربیان و راهنمایان سواد فضای مجازی
.